SW pro finanční analýzu FinAnalysis a ERP systémy ABRA

Přestaňte se už konečně ztrácet ve finanční situaci firmy se SW FinAnalysis.

FinAnalysis

Dnešní konkurenční podnikatelské prostředí nenahrává chybovým rozhodnutím. Tedy alespoň pokud chcete být úspěšní a vydělávat peníze. Dnes není možné, abyste zůstali dlouhodobě konkurenčně schopní a ziskoví jen na základě intuitivního řízení managementu. V praxi často praktické řešení rozhodovacích procesů naráží na meze dané lidským subjektem rozhodování. Tyto hranice spočívají v omezené schopnosti člověka zpracovávat informace či řešit složité problémy. Mezi takové problémy rovněž patří i hodnocení výkonnosti či finančního zdraví firmy.

Dříve než přijmete jakákoliv finanční a investiční rozhodnutí, musíte znát finanční situaci firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase. A také o porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo o porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o záporech a kladech výkonnosti podniku, o možných rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Za finančně zdravý podnik považujeme podnik, který je dnes i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, tedy je schopen dosahovat trvale míry zisku.

Pokud nebudete mít jasno v těchto otázkách, nebudete umět úspěšně řídit firmu

Počátek řádkyPokud znám finanční historii firmy, může to pomoci pro zvyšování budoucího zisku?

Počátek řádkyJe mnou vložený kapitál do společnosti dostatečně efektivní, tvoří maximálně možný zisk?

Počátek řádkyMám pod kontrolou peněžní toky, neleží ve firmě zbytečně peníze, jsme schopni splácet své závazky?

Počátek řádkyJak kvalifikovaně zjistím, zda náš podnik nám přináší hodnotu nebo naopak míří k bankrotu?

Počátek řádkyKde jsou slabá místa firemního hospodaření, potenciálně nebezpečné oblasti, produkující ztráty?

Počátek řádkyMůžeme pomýšlet na získání úvěru od banky, nejsme již předluženi? Jak tuto informaci získám?

FinAnalysis
Pokud nebudete mít jasno v těchto otázkách, nebudete umět úspěšně řídit firmu.

Metodou, která pomáhá orientovat se v těchto otázkách, je finanční analýza

Každá právnická osoba je povinna o svém podnikání účtovat. Účetnictví však představuje převážně stavové absolutní veličiny uváděné k určitému datu, které mají jednotlivě malou vypovídací schopnost. Neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření.

Na pomoc nám všem přichází finanční analýza jako formalizovaná metoda, která poměřuje údaje získané z účetnictví mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Na základě jejích výstupů si můžeme udělat obrázek o tzv. finančním zdraví podniku. Při použití finanční analýzy máme připravenou metodu využívanou k rozboru hospodaření subjektů, která propojuje finanční účetnictví a finanční řízení. Zaměřuje se především na zjištění již existujících stavů, vzniklých problémů, a silných i slabých stránek v hodnotových procesech podniku.

Smyslem finanční analýzy je získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout skutečný obraz o jeho hospodaření. Za pomoci speciálních metodických prostředků vytvoříte diagnózu finančního hospodaření subjektu. S kvalifikovanou a pravidelně prováděnou diagnózou odhalíte případné poruchy finančního "zdraví" v době, kdy je ještě možné různými řídícími zásahy tyto omyly napravit. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

FinAnalysis
Metodou, která pomáhá orientovat se v takových oblastech, je finanční analýza.

Pokud zpracováváte firemní finanční analýzu, dostáváte systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Finanční analýza by měla rozpoznat finanční zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Použijete ji k rozhodování o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Výstupy finanční analýzy vám pomáhají při žádosti o podnikatelský úvěr u banky jako podklady o finančním zdraví firmy.

Tolik několik úvodních vět o významu finanční analýzy. Více se můžete dozvědět na stránce o teorii finanční analýzy nebo jak postupovat při tvorbě finanční analýzy.

Přečíst o finanční analýze

A nyní už o tom hlavním tématu, proč jsme tyto stránky vytvořili a co nabízíme

Pokud chcete vypracovat firemní finanční analýzu, zkuste program FinAnalysis

Možná už jste se zajímali o nějaké výpočty finanční analýzy. Vytvářeli jste excelovské sešity pro sledování trendu tržeb, nákladů, výsledku hospodaření nebo pro zpracování poměrových ukazatelů. Třeba jste již potřebovali nebo byli pověřeni vytvořit excelové přehledy z firemních dat k různým výpočtům a rozborům finančního zdraví, cash flow, rentability, likvidity či trendu aktiv nebo zaměstnanosti. Nebo jste dokonce dostali úkol nějaké finanční rozbory vypracovat a nevěděli, jak na to.

Pokud chcete dělat firemní finanční analýzu je užitečné použít nějaké již hotové softwarové řešení než řešit vše ručně, hledat vzorce, vymýšlet postupy, připravovat grafické zpracování výsledků apod.

Pro správné zpracování finanční analýzy potřebujete prostě to správné vybavení. Ruku na srdce, dá se pracovat i ručně s pomocí papíru nebo si vytvářet své řešení v Excelu, ale bude vás to tak bavit?

Finanční analýza firmy

Takovým řešením může být naše aplikace z prostředí MS Excel FinAnalysis. FinAnalysis je komplexní software pro finanční analýzu firem, dostupný v češtině, který nabízí širokou škálu funkcí pro hluboké posouzení finančního zdraví a výkonnosti firmy. Nabízí se jak v placené verzi, tak i bezplatná zkušební verze, takže si ho můžete před nákupem vyzkoušet.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Když naplníte aplikaci daty z těchto výkazů, získáte na 70 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Přečíst o finanční analýze

Použití aplikace FinAnalysis je zkrátka záruka, že nebudete zbytečně utrácet svůj čas. A namáhat mozek nad vymýšlením postupů, které již někdo vypracoval. Upřímně, všichni jsme trochu líní a rádi si ušetříme práci.

Mezi klíčové funkce SW FinAnalysis patří

FinAnalysis
Použití aplikace FinAnalysis je záruka, že nebudete zbytečně utrácet svůj čas.

Jaké výhody FinAnalysis uživateli poskytuje

Ode dneška můžete snadno vypracovat finanční analýzu i s těmito výhodami

Výhoda
platíte jednorázově bez závazku dalších plateb, máte možnost upgrade za nižší ceny
Výhoda
pracujete ve známém prostředí MS Excel, můžete provádět modifikace aplikace
Výhoda
SW není součástí konkrétního ERP systému, můžete jej použít pro libovolnou firmu
Výhoda
můžete si aplikaci otestovat stažením demoverze pro 3 období nad svými daty
Výhoda
dodáme vám program elektronickou formou do 24 hodin, většinou i dříve

 

Uživatelé finanční analýzy firmy
Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Spravujte firmu pomocí ERP systému ABRA Gen

Naše firma Atlantic PC s.r.o. je obchodním partnerem společnosti ABRA Software a.s. již od roku 1997. Od počátku jsme prodávali i implementovali i servisovali jejich systémy ABRA. Působíme v Plzni a okolí.

Ekonomické a účetní systémy ABRA již několik let patří mezi nejrozšířenější a nejznámnější softwarové produkty na českém trhu již od roku 1991. Tyto systémy zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ERP systémy ABRA používá okolo 10 000 klientů.

ABRA Gen

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis. Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování. Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

Komplexní ERP systém

Díky desítkám modulů a rozsáhlým možnostem vývoje na míru vám zajístíme dokonalý přehled o celé firmě na jednom místě. Umožníme vám efektivně spravovat a řídit chod firmy, od organizace obchodní činnosti přes řízení zásob, výrobu, poskytování služeb až po vedení účetnictví, reporting a podporu rozhodování. ABRA Gen díky velké variabilitě nachází uplatnění ve všech odvětvích podnikání.

Modul ABRA

Proč zvolit ABRA Gen

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis.

 

Řízení a management
Finance a účetnictví
Sklad
Business Intelligence
Prodej
Nákup
CRM / Zákazníci
Výroba
Poskytování služeb
Mzdy a personalistika