Získejte podklady pro zlepšování finančního řízení podniku

Jak postupovat při finanční analýze krok za krokem

Finanční analýza se sestává z logických kroků, které na sebe navzájem navazují.

 

Finanční analýza firmy

 

Program pro výpočet finanční analýzy firmy FinAnalysis

FinAnalysis je aplikace napsaná pro prostředí MS Excel. Je určena pro analýzu ekonomických dat firmy spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy. Software nabízí profesionální podklady pro následnou fundamentální finanční analýzu. Je vhodný zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr.

Software nabízí analýzu pomocí poměrových ukazatelů (rentabilita a nákladovost, aktivita, struktura kapitálu, likvidita a kapitálový trh), rozbor pomocí stupňů likvidity, dále bankrotní a bonitní modely, rozbor produktivity práce a mnoho dalších ukazatelů.

Aplikace je v české verzi, je k dispozici anglická a německá mutace. Dále slovenská verze pro slovenské účetní výkazy.

 

V programu první 4 stránky vyplňte údaji z vašich účetních výkazů

Vstupní údaje               

Tento list slouží k zadávání některých důležitých vstupních údajů, potřebných pro výpočty a pro přehlednost tabulek. Zadáváte zde název analyzované firmy. Název období i časové určení období. Nominální hodnotu akcie i počet vydaných akcií pro ukazatele kapitálového trhu. Pro záložku o zaměstnancích počet zaměstnanců a průměrnou měsíční mzdu.

Rozvahy netto               

Do těchto listů se zadávají údaje z rozvahy pro příslušná období (u rozvahy údaje netto). Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny. V řádku PASIVA CELKEM (list Rozvahy netto) se zobrazí případný rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tento rozdíl je třeba upravit úpravou některé buňky v pasivech.

Výsledovky               

Do těchto listů se zadávají údaje z výkazu zisků a ztrát pro příslušná období. Do těchto buněk jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají, proto je třeba dbát na to, aby byly buňky řádně vyplněny.

Cash flow               

Do těchto listů se zadávají vypočítané stavy pro cash flow pro příslušná období. Cash flow neboli Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Peněžními prostředky jsou myšleny peníze v pokladně, na bankovních účtech a ceniny. Peněžními ekvivalenty pak především vysoce likvidní položky krátkodobého finančního majetku, jako jsou například běžně obchodované akcie.

 

Jedním z cílů finančního řízení podniku je poskytnout managementu podniku dostatek kvalitních informací pro různá operativní, taktická i strategická rozhodnutí, a dále posoudit minulý, současný i budoucí stav hospodaření podniku. Finanční analýza pak představuje významný nástroj, pomocí kterého je těchto cílů finančního řízení dosahováno. O výsledky finanční analýzy se vedle managementu společnosti zajímají také akcionáři společnosti, banky, obchodní věřitelé, odběratelé, zaměstnanci, stát a jeho orgány, držitelé dluhových cenných papírů, potenciální investoři, konkurence a ostatní subjekty (např. analytici, poradci, novináři, široká veřejnost). Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou především informace z finančního účetnictví, ale i informace z vnitropodnikového účetnictví, peněžního a kapitálového trhu, statistických ročenek aj.

 

Ostatní stránky aplikace s tabulkami a grafy se automaticky dopočítávají

Grafy cash flow               

List zobrazuje ve formě grafů některé vybrané veličiny z listu Cash flow. Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Manažerské pohledy               

Na tomto listu se zobrazují některé důležité základní údaje společnosti, které jsou vhodné pro manažera. Většinou jsou počítány i na jiných listech, zde jsou vytaženy ty pro manažera nejdůležitější. pozn: podle našeho obecného úhlu pohledu, samozřejmě různí manažeři různých firem preferují různé pohledy a různá důležitá data

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Horizontální analýza rozvahy + Horizontální analýza výsledovky               

Tyto listy jsou výpočtovým pokračováním účetních výkazů. Tomu odpovídá i číslování sloupců v záhlaví tabulky, kde je rovněž uveden vzorec výpočtu hodnot v každém sloupci a čísla v těchto vzorcích jsou názvy sloupců v odpovídajících účetních výkazech.

Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku, či posuzování jednotlivých ekonomických parametrů u složek výrobního programu).

Vertikální analýza rozvahy + Vertikální analýza výsledovky               

Tyto listy jsou výpočtovým pokračováním účetních výkazů. Tomu odpovídá i číslování sloupců v záhlaví tabulky, kde je rovněž uveden vzorec výpočtu hodnot v každém sloupci a čísla v těchto vzorcích jsou názvy sloupců v odpovídajících účetních výkazech.

V této vertikální analýze je pro nákladové a výnosové položky zvolen za základ součet veškerých tržeb za výkony a zboží. Tedy řádky Tržby za prodej zboží a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.

Krytí aktiv pasivy               

Tento list ukazuje v jednoduché podobě pokrytí aktiv pasivy, základní rozdělení majetku a jeho pokrytí zdroji. Majetek (aktiva) se v rozvaze člení podle doby jeho upotřebitelnosti, tedy podle likvidity. Rozlišuje se dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Kapitál neboli zdroje financování podniku je v rozvaze zachycen na straně pasiv. Pasiva jsou členěna z hlediska vlastnictví na vlastní a cizí kapitál.

Aktiva (majetek)               

Tento list umožňuje detailnější pohled na majetkovou strukturu pomocí vertikální (procentní) analýzy. Grafy zobrazují vývoj celkových aktiv, vývoj stálých aktiv, vývoj oběžných aktiv i vývoj struktury HIM. Aktiva nebo také majetek označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Stálá aktiva               

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu stálých aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) - též stálý, investiční, fixní majetek - je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než 1 rok) a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Je součástí levé strany rozvahy. Dlouhodobý majetek není získáván za účelem dalšího prodeje. Dlouhodobý majetek se pořizuje koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním), převodem, leasingem.

Zásoby               

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zásob z aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Zásoby představují u podnikatelů jednu z běžných součástí obchodního majetku, u některých činností jsou zásoby rozhodujícím majetkem (zejména při obchodní činnosti). Majetek uložený v zásobách je teprve připraven na své uplatnění (tj. spotřebu, prodej apod.), představuje určitý potenciál budoucích příjmů. V zásobách má podnikatel mnohdy vázán značný kapitál, proto je žádoucí, aby byl tento majetek co nejrychleji zapojen do oběhu a realizová. Pokud oběh zásob vázne, může to mít pro podnikatele nepříznivé hospodářské důsledky, dochází ke zhoršení peněžního toku apod.

Pasiva (zdroje financování)               

Tento list umožňuje detailnější pohled na strukturu zdrojů pomocí vertikální (procentní) analýzy. Grafy zobrazují vývoj struktury pasiv a objem vlastního kapitálu i cizího jmění. Pasíva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál. Pasíva se primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku, jeho dluhy, přičemž dluh chápeme jako povinnost podniku zaplatit svému věřiteli – v účetnictví především penězi.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Vlastní kapitál               

Tento list zobrazuje detailní přehled o struktuře vlastního kapitálu čerpaného z pasiv. Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořeno složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu tak patří především: 1) základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad do podniku 2) kapitálové fondy vznikající např. jako příplatky k základnímu kapitálu 3) hospodářský výsledek jak minulých účetních období, tak účetního období běžného 4) fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění.

Pohledávky a závazky               

Tento list umožňuje detailnější pohled na porovnání dlouhodobých i krátkodobých pohledávek proti závazkům. Pohledávky patří do rozvahy do Aktiv, závazky do Pasiv.

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost tento závazek vůči věřiteli vyrovnat. Je to vlastně obchodní úvěr, který vzniká tím, že prodávající umožní odklad platby kupujícímu za dodané výrobky či služby.

Závazky představují zdroje krytí - pasiva podniku. Závazek je povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku. Může jít o povinnost peněžní, hmotnou i nehmotnou.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Výnosy a náklady               

Tento list se zabývá zevrubnějším rozborem struktury výnosů a nákladů. Je zde také provedena horizontální analýza. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Výnos se obvykle definuje jako v penězích oceněný výkon. Tímto výkonem může být vše, co firma produkuje - tedy výrobek, zboží či služba. Výnosem mohou být nejen tržby za výrobky, zboží nebo služby, ale výnosem se rozumí též situace, kdy podnik určitý výkon dodá "sám sobě" (tzv. aktivace) nebo situace, kdy podnik dokončí (vyrobí) určitou položku zásob vlastní výroby (výrobky, nedokončená výroba, polotovary, zvířata vlastní výroby). Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy - tj. své produkty (výrobky, prodané zboží či služby).

Provozní náklady               

Tento list se zabývá detailnějším rozborem struktury provozních nákladů převzatých z výsledovky. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Provozní náklady jsou neinvestiční, běžné provozní (také operační, operativní) výdaje organizace. Jedná se o výdaje vynaložené na zajištění provozu, na nákup drobných zdrojů, na jejich provoz, opravy, údržbu a nákup služeb. Provozní náklady vznikají při běžném provozu, na denní bázi. Provozní náklady tvoří většinu nákladů firmy, a je tedy snaha je snižovat. Firmy, které dokáží trvale snižovat (nebo nezvyšovat) své provozní náklady při zachování kvality své produkce jsou obecně více v zisku a úspěšnější. Zvyšuje se tím také hodnota firmy.

Tržby               

Tento list se zabývá detailnějším rozborem struktury tržeb. V listu je zobrazen vývoj a struktura tržeb. U tržeb je také provedena horizontální procentní analýza objemu jednotlivých typů tržeb na celkových tržbách. Tržby označují tu část výnosů, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období. Jedná se o výnosy získané z provozně-ekonomické činnosti, ze svých hlavních procesů tj. tržby za prodej výrobků nebo služeb, které jsou hlavním finančním zdrojem podniku. Rozdělení tržeb - 1) Tržby z prodeje výrobků a služeb, 2) Tržby za prodej zboží, 3) Tržby z prodaného dlouhodobého majetku, 4) Tržby z prodaného materiálu.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Zlatá bilanční pravidla               

Tento list představuje čtyři zlatá bilanční pravidla. Ve světě finančního managementu existují tato bilanční pravidla jako jednoduchá, srozumitelná a přesto platí vždy. Navíc na ně dají i některé banky a investoři. Říkají, jakým způsobem by měla firma financovat kapitálové potřeby. Odpovídají na to, jak by měla být koncipována struktura majetku. Jde pouze o doporučení, protože podnikatelské činnosti mají mnoho specifik. Zlatá bilanční pravidla jsou uváděna jako doporučení, kterými by se měl management řídit ve financování firmy s cílem dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. Vycházejí z dané kapitálové potřeby a stanovují základní zásady, které prostředky financování je potřeba použít za určitých předpokladů ke krytí kapitálové potřeby.

Analýza zisku               

Tento list zobrazuje různé výsledky hospodaření společnosti nejen podle českých zvyklostí. Počítá hodnoty údajů EAT, EBT, EBIT a EBITDA z výsledovek. Provozní výsledek hospodaření je zákonnou normou v České republice jasně definovaná hodnota povinně zveřejňovaná ve Výkazu zisku a ztráty. Další ukazatel je NOPAT neboli čistý provozní zisk po zdanění.

Analýza finančních fondů               

Jedná se o tzv. rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Pojem "fond" se ve finanční analýze používá jako zdroj krytí aktiv (např. kapitálové fondy, rezervní fond aj.), fond se chápe jako rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ukazatelé rentability               

Tento list zobrazuje rentabilitu podniku, což si lze představit jako schopnost vytvářet nové zdroje a dosahovat čistého zisku, což je hlavním kritériem pro alokaci kapitálu. V souladu se základním cílem podniku (dosáhnout maximálního zisku) je potřeba zkoumat, zda není podnik příliš zadlužen, přeúvěrován nebo zda jsou vhodným způsobem využity kapitálové zdroje a podnik není překapitalizován. Z toho je patrné, že dlouhodobá finanční stabilita podniku je podmíněna správnou strukturou zdrojů (optimálním poměrem mezi vlastními a cizími zdroji) a dále výběrem nejvhodnějších cizích zdrojů. Přináší základní obraz o efektivitě podnikání. Dokážou říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Ukazatelé likvidity               

Tento list avizuje, jak si na tom stojí firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům. Tedy jak rychle je schopna tyto své závazky splácet. Tato schopnost je vyjádřena solventností a likviditou podniku. Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy. Je obecnou charakteristikou majetku. V závislosti na míře obtížnosti jednotlivých složek aktiv přeměnit se na likvidní (peněžní) prostředky se rozlišuje likvidita běžná, pohotová a hotovostní.

Ukazatelé aktivity               

Tento list poskytuje informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. Pokud má podnik více aktiv, než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, pokud jich má naopak málo, přichází o možné tržby. Ukazatele hospodářské aktivity se obvykle vyjadřují ve dvou formách - době obratu či rychlosti obratu aktiv.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ukazatelé zadluženosti               

Tento list přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Ukazatelé zadluženosti vyjadřují zejména vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Tedy míru, do jaké je podnik financován cizími zdroji. Zadluženost obecně nemusí být negativní charakteristikou firmy. Její růst ve stabilní firmě totiž přispívá ke zvyšování rentability (efekt finanční páky). S rostoucí zadlužeností však roste riziko, že společnost bude mít problémy se splácením úroků a dostane se do nepříznivé finanční situace. Obecně platí, že je vhodné vypočítané ukazatele sledovat v porovnání s odvětvím a s konkurenty společnosti.

Ukazatelé kapitálového trhu               

Tento list porovnává výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Zároveň nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku. Tato skupina ukazatelů tržní hodnoty se od předchozích ukazatelů liší a to z kvantitativní stránky. Předchozí ukazatele poukazovaly z větší části na minulý vývoj finanční situace podniku s využitím údajů z účetních výkazů. Naproti tomu ukazatele tržní hodnoty analyzují kapitálový trh, který je důležitým parametrem k vykreslení hospodářské situace podniku pro současné i budoucí investory. Minulá činnost podniku je hodnocena pro predikci budoucnosti podniku.

Ukazatelé na bázi cash flow               

Ukazatelé na bázi cash flow patří mezi poměrové ukazatele. Jsou označovány také jako ukazatele cash flow nebo ukazatele s využitím cash flow. Pomocí těchto ukazatelů se měří význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk. Pro většinu ukazatelů se používá cash flow z provozní činnosti. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy. Úkolem analýzy cash flow je zachytit varovné signály možných platebních potíží a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy. Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových ukazatelů (např. rentability, likvidity), ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen právě cash flow.

Du Pont analýza               

Du Pont analýza je pojem, který označuje rozklad ukazatele ROE či ROA. Du Pont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů. Rozklad byl vyvinut a poprvé použit v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nomeurs. Levá strana tohoto diagramu odvozuje ziskovou marži, která se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Jsou zde vyčísleny celkové náklady postupným sčítáním jednotlivých druhů nákladů. Jejich odečtením od tržeb se pak vypočítá čistý zisk. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami, vyčísluje různé druhy aktiv a ukazuje obrat celkových aktiv.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Bankrotní a bonitní modely CZ + Bankrotní modely               

Tyto listy zobrazují několik vybraných bankrotních modelů. Bankrotní, nebo-li predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly. Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází už několik let před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. Jsou vhodné nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování, umožňují managementu oddělit a správně interpretovat indikátory případných budoucích problémů a včas je identifikovat a upravit dříve, než dojde k vážným problémům nebo dokonce bankrotu.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Bonitní modely               

Tento list zobrazuje několik vybraných bonitních modelů. Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy. Z časového hlediska lze bonitní modely zařadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podmínily současnou firemní situaci. Tedy pouze popisují skutečně dosažené výsledky, na kterých se již nedá nic změnit. Bonitní modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Tyto modely umožňují jejich uživatelům srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru činnosti.

Zhodnocení modelů               

Tento list zobrazuje grafickou formou výsledky z předcházejících 3 listů bankrotních a bonitních modelů. Slouží pro zobrazení hromadného přehledu stavů.

Zaměstnanci a produktivita               

Tento list zobrazuje tabulky a grafy, které jsou zaměřeny na hodnocení produktivity práce a ukazatelů spojených s personálním vývojem společnosti. Představuje počet zaměstnanců i vztah počtu pracovníků k mzdovým nákladům. Porovnává přidanou hodnotu z výsledovek s průměrnou měsíční mzdou. Zaměřuje se i na produktivitu práce.

Produktivitou práce obecně rozumíme množství užitných hodnot zhotovených jedním pracovníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské práce, neboli určitou schopnost vytvářet užitné hodnoty. Náplň pojmu produktivity práce je možno chápat v užším nebo širším pojetí. Jde vlastně o vymezení rozsahu vynaložené práce, jehož se má používat při vyjadřování produktivity práce, tj. zda je správné vymezovat produktivitu práce jako produktivní práce živé či živé i zhmotnělé.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ekonomické normály               

Tento list počítá některé ekonomické normály. V ekonomické analýze posuzujeme nejen úroveň hodnot různých ukazatelů, ale také jejich vývoj, jejich dynamiku. Rychlou metodou pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy jsou nerovnice sestavené z indexů charakterizujících základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic byl postupně sestaven celý soubor označený jako ekonomický normál.

Ekonomické normály udávají vztahy mezi určitými ukazateli (zisk, tržby, náklady, materiálové náklady, mzdové náklady, počet pracovníků, zásoby, dlouhodobý hmotný investiční majetek a počet pracovníků) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími.

Kvantifikované příznaky možné krize firmy               

Tento list shrnuje některé vybrané tabulky a grafy použité v různých částech aplikace. A to ty ukazatele, které mohou ukazovat nebo předjímat problémy dané firmy. To, že jeden nebo několik ukazatelů se vyvíjí špatným směrem, ještě neznamená problém, může to být i krátkodobý záměr firmy. Např. zvyšující se podíl cizích zdrojů může vykazovat zvýšení půjček na podporu rozvoje firmy např. nákupem investic, který se projeví později v tržbách. Ale většina ukazatelů jdoucí špatným směrem je důvod k zamyšlení nad kondicí firmy. Např. klesající tržby + klesající produktivita práce + narůstající financování krátkodobými cizími zdroji (na úhradu závazků) evokuje problémy ve firmě.

Indikátor Zombie firmy               

Zombie firma je obchodní společnost, jenž z hlediska politické ekonomie není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy patří také zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček, avšak nezaplatí samotný dluh. Taková firma se tedy dlouhodobě pohybuje na hranici krachu, zabírá tím pádem pracovníky společnostem s větší produktivitou práce. Z dlouhodobého hlediska je velmi špatné, že tyto neživotaschopné firmy odsáváním lidí i peněz brzdí růst produktivity celé ekonomiky. Schopné firmy, které by mohly ekonomiku táhnout a zvyšovat naši životní úroveň, pak nemají z čeho fungovat. Navíc zombie firmy zvyšují celkové zadlužení ekonomiky.

 

 

Software na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz