Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Dříve, než jsou přijímána investiční rozhodnutí, musí být známa finanční kondice firmy

Zpracovaná finanční analýza účetních dat vaší firmy představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování.

Finanční analýza se v posledních letech stává nezbytnou součástí každé firmy, která chce být úspěšná v dnešním konkurenčním prostředí. Vedoucí pracovníci potřebují vědět, v jakém stavu se jimi vedené firmy nacházejí a jaká je jejich perspektiva dalšího působení na trhu. Zde na pomoc přichází finanční analýza nejen jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, ale i jako kontrola úspěšnosti rozhodnutí již přijatých. Představuje totiž posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. To znamená, že pro vedení podniku má značný význam a měla by být využívána pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí.

 

Program pro výpočet finanční analýzy firmy FinAnalysis

FinAnalysis je aplikace napsaná pro prostředí MS Excel. Je určena pro analýzu ekonomických dat firmy spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy. Software nabízí profesionální podklady pro následnou fundamentální finanční analýzu. Je vhodný zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr.

Software nabízí analýzu pomocí poměrových ukazatelů (rentabilita a nákladovost, aktivita, struktura kapitálu, likvidita a kapitálový trh), rozbor pomocí stupňů likvidity, dále bankrotní a bonitní modely, rozbor produktivity práce a mnoho dalších ukazatelů.

Aplikace je v české verzi, je k dispozici anglická a německá mutace. Dále slovenská verze pro slovenské účetní výkazy.

 

Jak připravíte aplikaci FinAnalysis zadáním účetních dat

Pouze přepíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do příslušných listů aplikace. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o finanční výkazy rozvahy, výsledovky, případně Cash flow. Tyto a volitelně další údaje (zaměstnanci, dividenda, kód OKEČ...) vložíte do prvních čtyř listů sešitu. List rozvahy a výsledovky jsou provázány přes hospodářský výsledek. Tím získáváte kontrolu po zadání. V případě rozdílu bilančních sum aktiv a pasiv je ohlášena chyba.

 

Asistentka finanční analýzy
Příprava programu je jednoduchá, naplnění aplikace z výkazů lze svěřit i vaší blonďaté asistentce.

 

Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

odrážka Vstupní údaje

odrážka Rozvahy netto

odrážka Výsledovky

odrážka Cash flow

...a z listů, které se automaticky vypočítají

Elementární metody finanční analýzy
Analýza absolutních (stavových) ukazatelů
odrážkaHorizontální analýza (analýza trendů) odrážkaVertikální (procentní) analýza
odrážkaKrytí aktiv pasivy odrážkaAktiva (majetek)
odrážkaStálá aktiva odrážkaZásoby
odrážkaPasiva (zdroje financování) odrážkaVlastní kapitál
odrážkaPohledávky a závazky odrážkaVýnosy a náklady
odrážkaProvozní náklady odrážkaTržby
odrážkaZlatá bilanční pravidla
Analýza tokových a rozdílových ukazatelů (Analýza fondů finančních prostředků)

odrážkaAnalýza finančních fondů

odrážkaUkazatelé na bázi cash flow

odrážkaUkazatelé na bázi finančních fondů

Analýza poměrových ukazatelů

odrážkaUkazatelé rentability

odrážkaUkazatelé likvidity

odrážkaUkazatelé aktivity

odrážkaUkazatelé zadluženosti

odrážkaUkazatelé kapitálového trhu

Analýzy soustav ukazatelů a modelů
Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů

odrážkaDu Pont analýza

Souhrnné indexy a predikční modely

odrážkaBankrotní a bonitní modely CZ

odrážkaBankrotní modely

odrážkaBonitní modely

Ostatní
odrážkaGrafy cash flow odrážkaManažerské pohledy
odrážkaAnalýza zisku odrážkaZaměstnanci a produktivita práce
odrážkaEkonomické normály odrážkaKvantifikované příznaky možné krize firmy
odrážkaIndikátor Zombie firmy

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

Jak vyhodnocovat zpracované výsledky

FinAnalysis vám připraví vyhodnocení zadaných údajů z finančních výkazů v podobě tabulek a grafů. Vlastní práce s aplikací je již na uživateli, který se umí ve vypočítaných datech orientovat. Musíte umět předložené výsledky finanční analýzy dat interpretovat. Potom můžete využít informace pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Vyhodnocená data vám umožní se lépe rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

Prostředí aplikace FinAnalysis - Microsoft Excel 2010 a vyšší

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2010 (Win) a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikaci tvoří přes 30 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů. Ty vám napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci klademe důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Napojení na libovolný ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není napojen na konkrétní ERP systém. Což může být i nevýhoda, pokud má ERP systém podobný produkt jako svoji nadstavbu. Ale těch příliš není. FinAnalysis je tak použitelný pro každou firmu, která vytváří účetní výkazy, což je v podstatě každá firma.

 

Existují i alternativní produkty zabývající se finanční analýzou

Ale není jich mnoho a liší se možnostmi, cenou nebo napojením na ERP systém, že si nekonkurujeme. (Příklady, co jsou k nalezení na internetu, někde bez bližších informací.)

Výhody naší aplikace FinAnalysis

 

Pro porovnání s českými průměry průmyslových podniků si můžete stáhnout ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu Finanční analýzy podnikové sféry.

Uživatelé finanční analýzy firmy
© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz