Použijte následné kroky pro vypracování dobré finanční analýzy

Pokud zpracováváte finanční analýzu firmy, řídíte se určitými pravidly a postupy. Finanční analýza se tak sestává z logických kroků, které na sebe navzájem navazují.

Na této stránce se dozvíte následující informace

Tabulky a grafy finanční analýzy

Jak byste měli postupovat při vypracování firemní finanční analýzy

      1. Stanovte účel provedení finanční analýzy

      2. Udělejte přípravu a sběr dat o podniku

      3. Udělejte fundamentální analýzu podniku

V dalších krocích finanční analýzy použijte program FinAnalysis

      1. Udělejte horizontální a vertikální analýzu aktiv a pasiv, nákladů a výnosů

      2. Zpracujte výpočet ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti

      3. Vytvořte bankrotní modely pro možnosti zjištění možného bankrotu firmy

      4. Udělejte zhodnocení finanční situace podniku

Pro další kroky analýzy použijte výsledky analýzy z programu FinAnalysis

      1. Doplňte SWOT analýzu o skutečnosti zjištěné kvantitativní analýzou

      2. Srovnejte vypočtené hodnoty s konkurencí a odvětvím

      3. Vypracujte doporučení pro zlepšení stavu hospodaření

      4. Udělejte odhad budoucího vývoje na základě zjištěných skutečností

 

Jak byste měli postupovat při vypracování firemní finanční analýzy

Za primární cíl finanční analýzy byste si měli dát vytvoření rozboru finanční situace firmy, najít a využít silné stránky firmy a zároveň najít a napravit slabiny firmy. V tomto ohledu využijte finanční data firmy z minulých období, jejich vzájemné srovnání, srovnání s výsledky odvětví či konkurence. Predikujte vývoj a směry hospodaření do budoucnosti.

Zejména manažeři potřebují vědět, v jakém stavu se jimi vedené firmy nacházejí a jaká je jejich perspektiva dalšího působení na trhu. Zde jim pomůže právě správně připravená a vytvořená finanční analýza nejen jako podklad pro přijímání správných rozhodnutí, ale i jako kontrola úspěšnosti rozhodnutí již přijatých. Představuje totiž posouzení minulosti, současnosti a budoucnosti finančního hospodaření podniku. To znamená, že pro vedení podniku má značný význam a měla by být využívána pro operativní, taktická i strategická rozhodnutí.

Finanční analýza firmy

Finanční analýza se sestává z logických kroků, které na sebe navzájem navazují. V první řadě vyberte vhodné ukazatele a způsob jejich vyčíslení. Není třeba se bát, že byste ji vypracovat nezvládli, analýza totiž pracuje především s účetními výkazy, které jsou běžnou součástí výkaznictví každého podniku.

V dalším kroku porovnejte získaná data s konkurencí v daném odvětví a k hlavním konkurentům. Porovnejte data s historickými výsledky podniku, s plánem a třeba i mezi jednotlivými odděleními podniku.

Dále byste měli odhalit vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli finanční výkonnosti podniku a v případě potřeby najít příčiny špatného stavu podniku. Na to pak musí přirozeně navázat návrh a realizace opatření na změnu nedostačujícího stavu.

Finanční analýzu byste měli ideálně zakončit vyhodnocením výsledků přijatých opatření v rámci finančního řízení firmy, vypracováním doporučení pro zlepšení stavu hospodaření a vytvořením odhadu budoucího vývoje na základě zjištěných skutečností.

 

 

Stanovte účel provedení finanční analýzy

Jako cíl finanční analýzy by pro vás mělo být poznat finanční zdraví firmy a identifikovat její slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy, a naopak stanovit její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svou činnost.

Vašim smyslem pro vytvoření finanční analýzy by mělo být získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout skutečný obraz o jeho hospodaření. Za pomoci speciálních metodických prostředků vytvoříte diagnózu finančního hospodaření („zdraví“) subjektu. S kvalifikovanou a pravidelně prováděnou diagnózou odhalíte případné poruchy finančního "zdraví" v době, kdy je ještě možné různými řídícími zásahy tyto omyly napravit.

K čemu bude finanční analýza sloužit - hlavním finančním cílem bývá zvyšování tržní hodnoty podniku a tedy zvyšování bohatství jeho vlastníků. Dále manažeři mohou preferovat krátkodobé výsledky, podle kterých je posuzována jejich zdatnost a výkonnost. Akcionáři (společníci) mají prioritní zájem o finančně-účetní informace. Zaměstnanci by preferovali rozdělení veškerých přebytků vytvořených podnikem na své mzdy.

Více o cíli finanční analýzy

Finanční analýza firmy

Udělejte přípravu a sběr dat o podniku

Kvalita získaných informací se odráží v přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků finanční analýzy. Sběr dat byste proto neměli podcenit a měla by mu být věnována patřičná pozornost. Základními daty jsou údaje čerpané z účetní závěrky, z finančních výkazů firmy za poslední roky. Kromě těchto dat však nesmíte zapomínat i na další zdroje, kterými jsou:

- rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow

- příloha účetní závěrky, výroční zprávy společnosti, údaje z finančního nebo kapitálového trhu

- ekonomická a podniková statistika, podnikové plány, nákladové kalkulace, další podnikové evidence

- zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení

- zjištění hodnot o konkurenci a odvětví činnosti

Zdroje firemních dat můžeme rozdělit na interní a externí:

- interní zdroje jsou účetní výkazy, vnitropodnikové účetnictví, mohou to být i méně oficiální informace, získané například rozhovorem se zaměstnancem.

- externí zdroje jsou informace získané zvenčí podniku. Zprávy odborného tisku, burzovní informace, nezávislá hodnocení, makroekonomické údaje.

Více o finančních výkazech pro zpracování finanční analýzy

Tabulky a grafy finanční analýzy

Udělejte fundamentální analýzu podniku

Zpracujte prvotní základní kvalitativní analýzu. Nejčastější metodou je zpracování předběžné SWOT analýzy. Výsledkem fundamentální analýzy podniku je obvykle identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází.

Analýzou SWOT analyzujte vnitřní a vnější prostředí, ve kterých se firma pohybuje. Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci firmy a je tedy možné je poměrně snadno změnit. Druhou rovinou je analýza vnějšího prostředí podniku, které leží mimo kontrolu podniku. Cílem analýzy vnějšího prostředí je určení možných příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy mohly znemožnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu.

Fundamentální analýza popisuje zejména analýzu vlivu:

- vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku,

- právě probíhající fáze života podniku,

- charakteru podnikových cílů.

SWOT

 

V následujících krocích finanční analýzy můžete použít program FinAnalysis

jako programového pomocníka pro výpočet kvantitativní, tzv. technické finanční analýzy

Finanční analýza firmy

Udělejte horizontální a vertikální analýzu položek aktiv a pasiv, nákladů a výnosů

Tabulky a grafy finanční analýzy

Horizontální analýza výkazů, také jako analýza vývojových trendů

V horizontální analýze porovnáváte položky výkazů v čase, sledujete trend položky. Máte-li dostatečnou časovou řadu, jste pak schopni vysledovat určité tendence směřování sledovaných veličin (tržby, aktiva, náklady...) a vyvodit patřičné závěry. Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu (finanční rozdíl položky ve 2 následujících letech) nebo jako relativní hodnotu mezi 2 roky v procentech. Již v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou korespondujících položek se dostává do kolize se známými finančními pravidly - např. že trend vývoje dluhů není v náležitém souladu s trendem výsledku hospodaření.

Tabulky a grafy finanční analýzy

Vertikální analýza výkazů, neboli procentní rozbor komponent či strukturální analýza

Ve vertikální analýze se zabýváte stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořících jeden souhrnný finanční ukazatel. Tato analýza tak ukazuje podíl jednotlivých položek na jejích agregovaných hodnotách, většinou v rozvaze na celkových aktivech, ve výsledovce na celkových tržbách. Zde můžete vidět např. procentuální nárůst položky vůči celku ve srovnání s minulým obdobím.

Analýza stálých aktiv, dlouhodobého majetku                 Analýza zásob, doba obratu položek zásob

Analýza pasiv, tedy zdrojů financování                              Pohledávky a závazky

Přečíst o finanční analýze
Finanční analýza firmy

Vypočítejte poměrové ukazatele - rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, ...

Zjistěte si výsledné hodnoty ukazatelů rentability. Ty vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. Jedná se o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu. Rentabilita vyjadřuje schopnost kapitálu přinášet zisk. Dále potřebujete sledoval likviditu firmy. Ta vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku přeměnit se v peníze. Je důležitá ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněz a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky. Také zjistíte objem a dobu, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku (pohledávky, zásoby, stroje, ...) firmy, neboli ukazatele aktivity. To má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k vytvoření zisku.

O tom všem vypovídá právě poměrová analýza. Poměrová analýza je základním nástrojem finanční analýzy. Poměrové ukazatele vznikají poměrem 2 absolutních ukazatelů (např. poměr čistého zisku a tržeb). Výhodou je, že redukují údaje lišící se podle velikosti společností a umožňují mezipodnikové srovnání. Výsledkem poměrové analýzy jsou informace týkající se kapitálové struktury a zadluženosti podniku, schopnosti podniku hradit krátkodobé závazky a využívat efektivně aktiva při podnikové činnosti a schopnosti managementu zhodnotit prostředky vlastníků podniku.

Poměrové ukazatele vám tedy: