Pokud jste auditoři, můžete zpracovávat i finanční analýzu

Pokud jste auditorská nebo účetní firma a používáte systém Auditorský spis, můžete rozšířit systém o výpočet a zobrazení finanční analýzy auditované firmy.

Pokud jste auditorská firma, jistě vedete auditorské spisy v počítačové podobě. Používáte některou z možných aplikací pro auditory na našem trhu. Pokud používáte systém pro vedení spisů auditora Auditorský spis, máte v něm přímo možnost exportu účetních dat svých zákazníků do naší aplikace pro zpracování finanční analýzy.

FinAnalysis je oficiální rozšíření Auditorského spisu. Náš samostatný produkt doplňuje tento software pro auditory o funkcionality finanční analýzy.

Auditorský spis

Finanční analýzu jako auditoři můžete využívat k různým účelům. Před zahájením auditu vám pomůže objasnit, jak si firma celkově stojí a co se u ní za ten rok změnilo. Proběhly nové investice do majetku? Z čeho jsou kryty? Nejsou drženy nadměrné zásoby? Jaká je předpokládaná doba obratu obchodních pohledávek? Je nižší než doba obratu obchodních závazků a firma se tzv. ufinancuje sama, nebo si musí průběžně dočerpávat dodatečné zdroje? Je schopná během roku pokrýt své krátkodobé závazky z krátkodobých aktiv nebo je třeba provést refinancování? Má firma dost hotovosti? Dosahuje dostatečného provozního a celkového zisku? ...

Aplikace Auditorský spis umožňuje export finančních výkazů do našeho software FinAnalysis.

Uživatelé finanční analýzy firmy
 

FinAnalysis na 3 období ZDARMA

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

O programu Auditorský spis pro auditorské kanceláře

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Aplikace je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn i podnětů od zákazníků. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

Přečíst o finanční analýze

 

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

  1. Obecné (směrnice pro provádění auditu ve firmě s odkazem na příslušné dokumenty)

  2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)

Tabulky a grafy finanční analýzy

  3. Stálá složka

  4. ISQC

  5. Plánováni a posouzení rizika

  6. Závěry auditu

  7. Řízení zakázky

  8. Testy spolehlivosti kontrol

  9. Testy věcné správnosti

10. Inventarizace