Jaké jsou zásadnější změny ve verzích aplikace

Demoverze

 

 

 

Náhled na list FinAnalysis
červenec 2017 - v. 2.17

59) přidán nový list Du Pont analýza

 

 

 

 

květen 2017 - v. 2.17

56) přidán nový bankrotní model Aspekt Global Rating

 

55) rozdělen list Bankrotní modely na 2 - Bankrotní modely a Bankrotní modely CZE

 

březen 2017 - v. 2.17

54) přidána funkčnost na přepočet vybraného období zadaným koeficientem "Vynásobit období koeficientem"

 

Náhled na list FinAnalysis
únor 2017 - v. 2.17

53) přidán nový list Grafy cash flow

 

 

 

 

Náhled na list FinAnalysis
únor 2017 - v. 2.17

50) přidán nový list Ukazatelé na bázi cash flow

 

leden 2017 - v. 2.17

49) připravena slovenská verze na bázi slovenských výkazů

Logo

 

listopad 2016 - v. 2.17

48) připraven Grünwaldův bonitní model

 

Náhled na list FinAnalysis
listopad 2016 - v. 2.17

44) připravena nová verze FinAnalysis 2.17 pro novou strukturu účetních výkazů roku 2016. Při instalaci programu se nainstaluje původní sešit 2.16 i nový sešit 2.17, přepracovaný pro výkazy období 2016 a dále. Obě aplikace FinAnalysis jsou samostatné, na sobě naprosto nezávislé, a klient může používat obě verze nezávisle na sobě.

 

Náhled na list FinAnalysis
srpen 2016 - v. 2.16

43) přidány listy Rozvahy netto 2016 a Výsledovky 2016, kde je převodový můstek pro převod z nových účetních výkazů po 1.1.2016

 

březen 2016 - v. 2.16

40) byl přepracován list Zlatá pravidla. První zlaté pravidlo financování bylo předěláno. Byla přidána i další zlatá pravidla.
      - Pravidlo vyrovnání rizika
      - Pari pravidlo
      - Poměrové pravidlo

 

39) do listu Čistý pracovní kapitál přidány nové 2 výpočty
      - Čistý peněžně pohledávkový fond
      - Čisté pohotové (peněžní) prostředky

 

36) přidán nový list Analýza zisku s různými výpočty a náhledy na zisk

 

prosinec 2015 - v. 2.16

31) do listu Ukazatelé kapitálového trhu přidáno osm nových ukazatelů:
      - Výplatní poměr (Payout Ratio)
      - Výplatní poměr k nomin. hodnotě akcie
      - Aktivační poměr (Plowback Ratio)
      - Dividendové krytí (Dividend Cover)
      - Ukazatel udržitelného tempa růstu
      - Poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty
      - Poměr ceny a tržeb na akcii (P/S)
      - Výnosnosti investice (ROI)

 

do listu Ukazatelé likvidity přidány nové ukazatele:
      - Výplatní poměr (Payout Ratio)
      - Výplatní poměr k nomin. hodnotě akcie

 

do listu Ukazatelé aktivity přidán nový ukazatel:
      - Obchodní deficit

 

prosinec 2015 - v. 2.16
Náhled na list FinAnalysis

30) byly rozděleny původní 3 listy Poměrové ukazatele, Grafy PU a Dílčí grafy PU
na nových 5 listů podle poměrových ukazatelů - Ukazatelé rentability, Ukazatelé likvidity, Ukazatelé aktivity, Ukazatelé zadluženosti a Ukazatelé kapitálového trhu

 

29) byl rozdělen původní 1 list Bankrotní a bonitní modely na 2 samostatné listy - Bankrotní modely a Bonitní modely

 

srpen 2015 - v. 2.14

26) opravy vzorců v 10 buňkách v listu Horizontální analýza rozvahy, sloupce abs.

 

říjen 2014 - v. 2.14

25) v listu Rozvahy netto vyřazen řádek 31 z důvodu zkrácení textu

 

24) do listu Rozvahy netto přidán nový řádek č. 103 A.V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

 

23) došlo k přejmenování některých řádků v listu Rozvahy netto v souvislosti se Změnou ve vyhlášce 410/2009 o změnách v účtové osnově od 1.1.2014. Tyto změny jsou potřebné pro správné zpracování FA za období roku 2014.

 

 změna od roku 2014:původní verze do roku 2013:
AKTIVA  
B.II.3.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcíSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.III.1.Podíly - ovládaná osobaPodíly v ovládaných a řízených osobách
B.III.4.Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vlivPůjčky a úvěry-ovládající a řídící os., podst. vliv
C.II.2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osobaPohledávky - ovládající a řídící osoba
C.II.4.Pohledávky za společníkyPohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
C.III.2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osobaPohledávky - ovládající a řídící osoba
C.III.2.Pohledávky za společníkyPohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
PASIVA  
A.II.1.ÁžioEmisní ážio
A.II.4.Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacíOceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
A.II.5.Rozdíly z přeměn obchodních korporacíVypořádání rozdílu z přeměn společností
A.II.6.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporacíRozdíly z ocenění při přeměnách společností
A.III.Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.1.Rezervní fondZákonný rezervní fond / nedělitelný fond
A.V.2.Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)---------------------------------
B.II.4.Závazky ke společníkůmZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.III.4.Závazky ke společníkůmZávazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

 

únor 2014 - v. 2.14

22) do listu Vstupní údaje, řádku 71 - Aktuální sazba daně ze zisku (v %), bylo přidáno vybírání sazeb daně z příjmu z nově zařazené tabulky sazeb daní - =IFERROR(SVYHLEDAT(D14;M76:N91;2;0);"")

 

Náhled na list FinAnalysis
leden 2014 - v. 2.14

20) byl přidán nový list Bankrotní a bonitní modely

 

listopad 2013 - v. 2.12

17) přidán nový list Změny vlastního kapitálu

 

říjen 2013 - v. 2.12

14) do listu Poměrové ukazatele přidáno 5 nových ukazatelů zadluženosti:
      - Celková zadluženost
      - Koeficient samofinancování
      - Míra zadluženosti
      - Úrokové zatížení
      - Doba splácení dluhu z Cash Flow

 

13) opraveno v listu Cash flow v řádku Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
původní:
      =Výsledovky!H68 (Výsledek hospodaření před zdaněním)
opraveno na:
      =Výsledovky!H59+Výsledovky!H55 (Výsledek hospodaření za běžnou činnost + Daň z příjmu za běžnou činnost)

 

srpen 2013 - v. 2.12

12) do listu Poměrové ukazatele přidány 2 nové poměrové ukazatele
      - Obrat zásob
      - Doba obraty aktiv

 

Logo Logo

11) připraveny anglická a německá verze aplikace FinAnalysis 2.12

 

10) mnoho grafických úprav v aplikaci pro vylepšení vzhledu
      - zarovnání buněk v listu Grafy poměrových ukazatelů vlevo
      - změna velikosti písma v názvech firmy na stejný formát
      - přesunutí buněk s názvem firmy na stejné místo v listech
      ...

 

9) došlo k přejmenování některých řádků v listu Rozvahy netto v souvislosti se změnami v účtové osnově od 1.1.2012. Tyto změny jsou potřebné pro správné zpracování FA za období roku 2012.

 

 změna od roku 2012:původní verze do roku 2011:
AKTIVA  
B.Dlouhodobý majetekStálá aktiva
B.II.3.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcíSamostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.5.Dospělá zvířata a jejich skupinyZákladní stádo a tažná zvířata
B.II.9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetkuOpravná položka k nabytému majetku
C.I.4.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupinyZvířata
PASIVA  
B.II.5.Dlouhodobé přijaté zálohyPřijaté zálohy
B.II.7.Dlouhodobé směnky k úhraděSměnky k úhradě
B.III.8.Kratkodobé přijaté zálohyPřijaté zálohy
přidány 3 nové řádky:
PASIVA  
A.II.5.Vypořádání rozdílu z přeměn společností---------------------------------
A.II.6.Rozdíly z ocenění při přeměnách společností---------------------------------
A.IV.3.Jiný výsledek hospodaření minulých let---------------------------------

 

Náhled na list FinAnalysis
červen 2011 - v. 2.1

5) přidán nový list Vertikální analýza výsledovky

 

4) přidán nový list Vertikální analýza rozvahy

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2018 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0