Přehled základních modulů ABRY Gen

Prodej

 • obsahuje základní agendy vydaných faktur, dobropisů, vystavených zálohových listů
 • zařazování firem do dealerských skupin včetně vyhodnocování dealerů
 • individuální slevy a splatnosti vázané k firmě
 • tvorba ceníků, tabulek dealerských a kusových slev, možnost individuálních ceníků pro firmy i jednotlivé sklady
 • možnost využití množstevních a dealerských slev, slev podle finančního objemu a slev ručně zadaných na celý doklad nebo na jednotlivé řádky
 • možnost zadání a sledování povolených kreditů pro pohledávky ke každé firmě nebo provozovně
 • agenda Nabídky a Objednávky
 • možnost rezervace zboží na skladě včetně priorit rezervací
 • plné i částečné vyřízení objednávky
 • vracení na sklad se skladovou vratkou a návazným vrácením peněz nebo vystavením dobropisu
 • agendy vydaných a přijatých faktur, dobropisy a zálohové listy
 • podpora potvrzování dobropisů
 • podpora danění záloh
 • lze kombinovat textové řádky, řádky s textem a cenou a zboží ze skladu
 • sledování nezaplacených faktur zákazníka při fakturaci, sledování kreditů
 • upomínky a penalizační faktury
 • reporty pro vyhodnocení prodeje
Modul ABRA

 

Nákup

 • obsahuje základní agendy přijatých faktury, přijatých dobropisů, zálohových listů
 • u vystavených dokladů lze kombinovat textové řádky, řádky s textem a cenou a položky zboží ze skladu
 • knihy faktur, přehledy nezaplacených dokladů, knihy faktur zpětně k datu
 • uzávěrky faktur s výpočtem kurzových rozdílů, příp. závěrkových kurzových rozdílů pro faktury v cizí měně apod.
 • agenda JSD
 • při částečném expedování objednávky se pamatuje její stav
 • hromadné generování požadavků na nové objednávky (podle stavu skladu, očekávaných objednávek přijatých a dříve odeslaných objednávek vydaných)
 • evidenci dodavatelů na skladových kartách využívá automatická tvorba požadavků na vystavené objednávky
 • evidence dodavatelů na skladových kartách (využití při automatické tvorbě požadavků na vystavené objednávky)
 • hromadné generování požadavků na nové objednávky (podle stavu skladu, očekávaných objednávek přijatých a dříve odeslaných objednávek vydaných)
 • příjem na sklad lze časově rozdělit na kusový příjem dovolující expedici a pozdější doplnění nákupních cen a nákladů spojených s pořízením zboží
Modul ABRA

 

Účetnictví

 • volitelná účtová osnova, definovatelné účty s až sedmimístnou analytikou
 • možnost zvolení vlastního účetního období (rozdílné od kalendářního roku)
 • členění dat po střediscích, zakázkách, obchodních případech
 • velmi propracované účetní předkontace, které dovolují maximální automatizaci zaúčtování
 • účtování volitelně přímo do deníku nebo přes agendu účetních žádostí
 • pevná vazba mezi prvotními doklady a jejich zaúčtováním nedovoluje vznik rozdílů a nepořádku
 • sledování saldokonta
 • opakovatelná roční uzávěrka, volitelně možné průběžné uzavírání měsíců nebo dokladů
 • sada definovatelných tiskových reportů je samozřejmostí
 • spolupráce s nadefinovanými reporty v MS Excel
Modul ABRA

 

Pokladna

 • umožňuje neomezené množství pokladen, včetně pokladen v cizích měnách
 • pokladní příjmy a výdeje a k nim inverzní doklady vrácení příjmů a výdejů
 • podpora pro hromadné zaúčtování pokladních účtenek
 • pro pokladny v cizích měnách uzávěrky s výpočtem kurzových rozdílů pokladen
 • řada definovatelných tiskových reportů pro přehledy z pokladen
 • možnost přímého prodeje ze skladu za hotové a to ručním zadáním expedovaného zboží, na základě objednávky nebo předchozího dodacího listu

 

Banka

 • umožňuje neomezené množství bankovních účtů, včetně účtů v cizích měnách
 • agenda bankovních výpisů, dohledávání placených dokladů dle variabilních symbolů i ručně
 • agenda platebních příkazů, platební kalendář
 • pro banky v cizích měnách uzávěrky s výpočtem kurzových rozdílů bankovních účtů
 • řada definovatelných tiskových reportů pro přehledy o bankovních účtech
 • homebanking
Modul ABRA

 

Skladové hospodářství

 • vedení skladové evidence i pro více skladů (FIFO, průměr)
 • vedení stavu zboží na skladových kartách
 • možnost využití nabídkového menu zboží pro rychlou orientaci ve skladu, dále třídění a rychlé hledání podle názvu, kódu, čísla sazebníku nebo podle specifikace
 • podpora práce s čárovými kódy EAN a pokladními kódy PLU
 • možnost definice makrokaret pro zboží skládající se z více komponent vedených na samostatných kartách
 • u vybraných karet možná evidence sériových (výrobních) čísel a šarží s možností jejich tisku na dokladech
 • evidence obrázků na skladových kartách
 • evidence obalů
 • bohaté tiskové výstupy o stavu a pohybu zásob, objednaného zboží, rezervacích
 • detailní vyhodnocení prodeje, včetně zobrazení souvisejících dokladů
 • příjem na sklad možno časově rozdělit na kusový příjem dovolující expedici a pozdější doplnění nákupních cen a dalších nákladů spojených s pořízením zboží
 • možnost vrácení na sklad se skladovou vratkou a návazným vrácením peněz nebo vystavením dobropisu
 • možnost opravy skladových dokladů
 • možnost hromadného označení položek ve skladu a jejich jednorázového převzetí do dokladu
 • podpora pro provedení inventury na libovolném skladě, tvorba dokladů inventární manka a přebytky
Modul ABRA

 

Maloobchodní prodej

 • plná provázanost s ostatními agendami
 • prodej přes komfortní dialog kasy, který využívá technologii "Smart line" pokladních systémů TANGO. To umožňuje jednoduché a rychlé ovládání s krátkou dobu zaučení personálu a vysokou efektivitou obsluhy pokladny při prodeji
 • identifikace zboží čárovými kódy EAN a kódy PLU, plná podpora spec. čárových kódů (váha, cena, ...)
 • automatický prodej obalů vázaných na zboží
 • prodej podle ceníků a nastavení oceňování ze skladu
 • odpis prodeje ze zásob skladů, automatické zaúčtování prodeje
 • slevy a přirážky při prodeji
 • placení v hotovosti, kreditními kartami, šeky, stravenkami atd. Jeden účet je možné platit několika různými způsoby i měnami
 • přehledné účtenky pro zákazníky s volitelným vzhledem a obsahem
 • individuální sledování tržeb u prodavačů, převod tržeb do firemní pokladny a automatické zaúčtování
 • ochrana hesly před neoprávněným přístupem, individuální práva pro každého prodavače
 • podpora specializovaných pokladních periferií - tiskárny, pokladní zásuvky, zákaznické displeje, snímače čárových kódů, váhy, pokladní klávesnice různých výrobců
 • účtenky se tisknou ve znakovém režimu maximální rychlostí tiskárny, nikoli v grafickém režimu Windows. To umožňuje použít i levné mozaikové tiskárny, nejsou nutné grafické termální tiskárny

 

Adresář

 • umožňuje evidenci firem - obchodních partnerů (s možností evidovat u každé až tři adresy) a evidenci lidí v těchto firmách
 • rychlé vyhledávání podle názvu, IČO, DIČ, PSČ, města, ...
 • možnost klíčování firem podle zvolených klíčů (vlastností) s následnou možností označování a výběru skupiny firem se společnými hodnotami klíčů
 • možnost zařazování firem do dealerských skupin včetně automatického vyhodnocování dealerů
 • individuální sleva a splatnosti vázané k firmě
 • možnost zadání a sledování povolených kreditů pro pohledávky ke každé firmě
 • předdefinované tisky ve formě seznamu nebo na štítky - samolepicí etikety

 

Majetek

 • komplexní evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • evidence drobného dlouhodobého majetku
 • členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby
 • agenda pořízení majetku s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů
 • daňové i účetní odpisování
 • definovatelné daňové i účetní odpisové skupiny
 • podpora odepisování podle životnosti
 • přebírání účetních odpisů podle daňových a také naopak daňových podle účetních (v souladu s poslední novelou zákona)
 • možnost přerušení odpisování v jednotlivých letech
 • pokračování v již začatém odpisování
 • agenda zařazení majetku do evidence
 • přecenění a technická zhodnocení včetně sledování překročení ročního limitu částky pro technické zhodnocení s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů, možnost odkladu uplatnění technického zhodnocení
 • částečné nebo úplné vyřazení majetku
 • plná podpora evidence souboru movitých věcí obsahujících oceněné prvky
 • přímá vazba dokladů do účetnictví
 • přehledové výstupní sestavy, včetně odpisového plánu, tisku karet, ...
Modul ABRA

 

Mzdy a personalistika

 • evidence personálních a mzdových listů, průměrů, srážek
 • podpora všech typů pracovních poměrů s možností evidence více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
 • podpora organizační struktury organizace - strukturovaný seznam zaměstnanců
 • možnost přizpůsobení mzdové evidence potřebám organizace
 • podpora urychlení zadávání vstupních údajů metodou definovatelných vstupních oken
 • agenda výkonů - zpracování podkladů pro mzdy z docházkových systémů, modulu Výroba...
 • automatický výpočet mezd podle výpočtových schémat na základě evidovaných údajů
 • automatický výpočet ročního zúčtování daní
 • zpracování měsíčních a ročních uzávěrek s výstupy pro účetnictví
 • zpracování hromadních příkazů k úhradě a elektronická vazba na peněžní ústavy
 • výstupy ve formě definovatelných sestav a formulářů
 • sestavy a výkazy pro zdravotní pojištovny, sociální a finanční úřady
 • propojení na automatický docházkový systém
Modul ABRA

 

Výroba

 • tvorba kusovníků podporující stromovou strukturu
 • dohledání a hromadné nahrazení komponenty pomocí agendy inverzního kusovníků
 • podpora tvorby technologických postupů
 • vizualizace kusovníků a technologických postupů - možnost digitálně nebo pomocí výkresu mapovat výrobní proces a vytvářet montážní návody
 • bohatá podpora sledování, řízení a vyhodnocování průběhu výroby, včetně zajištění materiálových a kapacitních požadavků, doklady v celém výrobním cyklu lze zpětně opravovat či rušit
 • požadované komponenty lze nahrazovat plánovanými nebo operativními náhradami
 • u výrobních příkazů a kooperací sledování plánovaných termínů a tím možnost porovnání se skutečnými časy
 • optimalizované funkce pro efektivní online i offline sběr dat provedených výkonů včetně výrobních vad a odchylek
 • možnost operativního rozhodování o realizaci operací technologického postupu v kooperaci, kontrola nákladů na kooperaci
 • velmi variabilní nastavení modulu, vhodné pro různé charaktery (sériové, kusové, zakázkové) a obory výroby, možnost odlišného nastavení pro různé typy výrobních procesů v rámci jedné firmy
 • volitelné nastavení skladby nákladové ceny výrobku a hodnoty nedokončené výroby, oceňování přesnými náklady vstupů nebo pevnou cenou
 • automatické a přesné účtování o výrobě s možností rozlišení jednotlivých výrobních příkazů v účetních evidencích, u rozsáhlejších zakázek sledování dílčích a ekonomických výsledků pomocí obchodních případů a účetních zakázek
 • podpora systémů kvality (ISO,TQM, ...) v jednotlivých agendách

 

CRM

 • evidence aktivit vzhledem k zákazníkům
 • řízení vlastních zdrojů (plánování aktivit uživatelům/rolím ve firmě s možností předání úkolů)
 • evidence aktivit na jednom místě – zadávání aktivit, dokladů, pracovních poznámek a souvislostí
 • sledování aktivit nejen u zákazníků, ale také u osob, středisek,zakázek, obchodních případů...
 • segmenty zákazníků včetně uplatňování pravidel pro automatické rozdělení (plánováno)
 • sledování aktivit u segmentů s možností hromadných operací se zákazníky v jednom segmentu (obeslání, e-mailing, vystavování dokladů apod.) (plánováno)
 • evidence obchodních příležitostí (plánováno)
 • podpora scénářů workflow (plánováno)
 • evidence obchodních dokumentů a smluv přímo v systému

 

Kompletace

 • normy pro kompletované výrobky s možností vkládat vedle dále nedělitelného materiálu i kompletované polotovary s vlastní normou (víceúrovňové normy)
 • zobrazení struktury normy ve formě stromu
 • zobrazení výskytu materiálu použitého v normách
 • popis pracovního postupu s možností uložit obrázek výrobku
 • předběžná kalkulace výrobní ceny výrobku
 • kompletační listy - popisují průběh zakázek od sestavení seznamu výrobků, přes výpočet požadovaného materiálu, jeho změny, úpravy a náhrady oproti normám, až po odpis materiálu ze skladu a příjem hotových výrobků na sklad
 • zobrazení obsahu kompletačního listu ve formě stromové struktury z pohledu výrobků i materiálu
 • import výrobků do kompletačního listu z přijatých objednávek, dodacích listů a faktur
 • kompletace výrobků uvedených na přijatých objednávkách, dodacích listech nebo fakturách "na pozadí", tj. automatická kompletace vyvolaná z příslušné agendy bez nutnosti ručního sestavovaní kompletačního listu

 

© 2000 - 2019 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz