Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis v prostředí MS Excel

Aplikace FinAnalysis je určena pro analýzu ekonomických dat zadané firmy prezentovanou jak tabulkami tak grafickými výstupy. Tyto výstupy mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Finanční výkazy jako rozvaha a výsledovka zobrazují strohá finanční data firmy bez vzájemného srovnání období a bez časové tendence směřování podniku. Bez jeho slabých a silných míst, bez kritických oblastí pro podnik.

Zajišťujeme aktualizaci programu, který je na trhu od roku 2004. Reagujeme na změny v naší legislativě, zejména na změny účetních výkazů.

 

Grafické výstupy z FinAnalysis 2.17 je možné stáhnout zde Download

 

Kdo potřebuje výpočet a zobrazení výsledků finanční analýzy a pro koho je tento produkt určen? Komu lze výsledky aplikace FinAnalysis prezentovat?

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje rozhodovat se při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

Investoři a společníci očekávají, že po určitém čase se jim vložené prostředkydo firmy vrátí, a že získají i něco navíc, ať už ve formě dividend či podílů na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií.

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni hospodářskými výsledky.

Dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit splatné závazky. Jde jim především o prosperitu, solventnost a likviditu i u dlouhodobou stabilitu, s cílem zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka.

Zákazníci mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží nebo bankrotu dodavatele neměli např. potíže s vlastním zajištěním výroby.

Banky a jiní věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek.

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data např. pro statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou atd.

 

Uživatelé

 

Popis aplikace

Aplikace je vytvořena v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikace (sešit) tvoří 23 listů, jejichž vytištěním lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci je kladen důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Vlastní práce s aplikací

Práce se souborem je velice jednoduchá. Stačí pouze přepsat hodnoty z účetních výkazů do příslušných listů - listy Rozvahy netto, Výsledovky, Cash flow a některé další informace do listu Vstupní údaje. Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

 • Vstupní údaje (období, jméno firmy, počet zaměstnanců...)
 • Rozvahy netto
 • Výsledovky
 • Cash flow
...a z listů, které se automaticky doplní o výpočty a grafické zobrazení dat:

Propojení na ABRU
 • Grafy cash flow
 • Základní ukazatele o firmě
 • Horizontální analýzy rozvahy a výsledovky
 • Vertikální analýzy rozvahy a výsledovky
 • Rozbor struktury aktiv
 • Rozbor struktury zásob
 • Rozbor struktury pasiv
 • Struktura vlastního kapitálu
 • Rozbor struktury výnosů a nákladů
 • Rozbor struktury provozních nákladů
 • Rozbor struktury tržeb
 • Analýza zisku
 • Čistý pracovní kapitál
 • Ukazatelé rentability
 • Ukazatelé likvidity
 • Ukazatelé aktivity
 • Ukazatelé zadluženosti
 • Ukazatelé kapitálového trhu
 • Ukazatelé na bázi cash flow
 • Du Pont analýza
 • Bankrotní modely
 • Bonitní modely
 • Zlatá pravidla financování, Struktura rozvahy
 • Hodnocení podniku, Výnostnost vlastního kapitálu
 • Zaměstnanci a produktivita práce

 

Výhody aplikace pro uživatele

Náhled na finanční analýzu

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

 

Od verze 1.66 umožňuje tato aplikace export finančních výkazů do software FinAnalysis.

 

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Software byl vytvořen pracovníky naší společnosti na základě jejich dlouholetých zkušeností s prováděním a dokumentováním auditů u podnikatelských subjektů různých typů a velikostí.

Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Software pracuje s dokumenty MS Office, je otevřená a dovoluje snadnou uživatelskou modifikaci.

 

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

  1. Obecné (směrnice pro provádění auditu ve firmě s odkazem na příslušné dokumenty)

  2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)

  3. Stálá složka

  4. ISQC

  5. Plánováni a posouzení rizika (Vyhodnocení rizik - Příručka 2012)

  6. Závěry auditu (Příprava zprávy - Příručka 2012)

  7. Řízení zakázky

  8. Testy spolehlivosti kontrol

  9. Testy věcné správnosti

10. Inventarizace

 

Všechny výše uvedené části spisu jsou již předvyplněny. Při provádění auditu auditor pouze upřesňuje již předepsané texty. Do této aplikace si můžete naskenovat potřebné materiály a přidat jakýkoliv soubor. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

 

Stáhnout demoverzi Download

Auditorský spis

 

Převodový můstek z účetních výkazů s novou strukturou po 1.1.2016 do struktury FinAnalysis 2.16

Mohou nastat 3 různé případy vlastnictví účetních výkazů:

a) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle nové struktury finančních výkazů platných od roku 2016, potom použije sešit FinAnalysis 2.17.

b) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle starší struktury finančních výkazů platných do roku 2016, potom použije sešit FinAnalysis 2.16.

c) uživatel FinAnalysis má některé výkazy podle nové struktury platné od roku 2016, a některé výkazy podle původní struktury a chce zachovat kontinuitu a mít všechna období v jednom sešitu. Potom použije sešit FinAnalysis 2.16 a bude muset použít převodový můstek v tomto sešitě obsažen.

 

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Pokud má uživatel k dispozici ze svého ekonomického systému i výkaz podle původní struktury, pak jej může ve FinAnalysis použít stejně jako zadává data pro minulá období. Pokud má klient pouze nový účetní výkaz, je nutné data převést do struktury původního výkazu, na jehož strukturu jsou tabulky i grafy FinAnalysis naprogramovány.

FinAnalysis je postaven na struktuře účetních výkazů, které byly platné po celou zatímní dobu jeho existence, cca posledních 15 let. Nově bylo třeba umožnit stávající řešení napojené na výkazy platící do roku 2016 včetně a zároveň k tomu umožnit zadávat data již podle nové struktury výkazů fungujících v účetním roce začínajícím 1.1.2016 a dále.

Způsobem řešení použití převodového můstku a 2 nezávislých aplikací FinAnalysis můžeme zobrazovat relevantně porovnatelné výsledky analýzy firmy jak před tak i po změně výkazů v průběhu času. Kvůli této změně jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období data podle nových výkazů. Zároveň tím není ztracena kontinuita vývoje firmy, je stále umožněno zadávat data podle dosud platných výkazů. Lze tak mít v jedné aplikaci celou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Uživatel si může vybrat, do jakých období použije data podle stávající struktury a do kterých zadává data podle struktury nové. Převod

 

Metodické zadání:

V definici převodového můstku FinAnalysis byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" v kapitole "3. Převodový můstek". Materiál je k dispozici na webu Ministerstva financí - "České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" odkaz na metodiku Ministerstva financí je zde.

 

Možné uživatelské úpravy:

Převodový můstek mezi výkazy definovaný v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024" není definován ve formě převodu položek 1:1. Některé nové položky se převádějí do 2 nebo 3 položek původních i naopak. Není možné tak u několika převodních vztahů obecně určit, do jaké původní položky z několika se přenáší hodnota položky nového výkazu, případně jak velká jeho část. Proto jsou některé položky ve FinAnalysis převáděny do nejpravděpodobnějí položky původního výkazu. Uživatel si může po kontrole převodu kokrétní převodový vztah změnit tak, aby lépe vyhovoval jeho firmě. Stejně jako převodní vztahy v položkách lze uživatelsky změnit i hodnotu položky. Přesnější hodnotu dané položky lze zjistit jen podle konkrétních stavů účtů dané firmy, které do řádků výkazů vstupují.

 

Postup práce:

Pro starší účetní období končící 31.12.2015 se zadávají data stejným způsobem jako dosud do stávajících listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky". Stejně tak tyto listy uživatel použije, pokud má k dispozici pro nové období i výkazy podle původní struktury. Pro vybraná nová období, kde má klient k dispozici již jen nový výkaz 2016, lze použít nové listy "Rozvahy netto 2016" a "Výsledovky 2016" a období exportovat. Aplikace FinAnalysis je historicky naprogramována tak, že data do vyhodnocovacích listů čerpá právě ze zdrojových řádků a položek listů "Rozvahy netto" a "Výsledovky".

V listech "Rozvahy netto 2016" a "Výsledovky 2016" jsou obě struktury výkazů - původní a nový. Data zadáte pouze do sloupce ve výkazu typu 2016. Nalevo od výkazu 2016 je původní výkaz 2015, který si položky automaticky doplňuje. Popis převodních vztahů položek je popsán vedle výkazů. Převodní vztahy jsou plně editovatelné, klient si je může upravit.

Výkaz typu 2015 je dobré po doplnění zkontrolovat, případně upravit převodní vztah nebo přímo hodnotu v konkrétní položce.

Nad každým sloupcem období výkazu 2015 v listech "Rozvahy netto 2016" a "Výsledovky 2016" je tlačítko Export, které hodnoty příslušného sloupce výkazu 2015 převede do sloupce v listech "Rozvahy netto" nebo "Výsledovky", z nichž si FinAnalysis čerpá data do ostatních listů a grafů.

Náhled na list FinAnalysis
Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0