Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis v prostředí MS Excel

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.
   Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelná jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

 

Uživatelé

 

Popis aplikace

Aplikace je vytvořena v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikace (sešit) tvoří 23 listů, jejichž vytištěním lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci je kladen důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Vlastní práce s aplikací

Práce se souborem je velice jednoduchá. Stačí pouze přepsat hodnoty z účetních výkazů do příslušných listů - listy Rozvahy Netto, Výsledovky, cash flow a některé další informace do listu Vstupní údaje. Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

 • Vstupní údaje (období, jméno firmy, počet zaměstnanců...)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka)
 • Výkaz cash flow
...a z listů, které se automaticky doplní o výpočty a grafické zobrazení dat:

Propojení na ABRU
 • Grafy cash flow
 • Základní ukazatele o firmě
 • Horizontální analýzy rozvahy a výsledovky
 • Vertikální analýzy rozvahy a výsledovky
 • Rozbor struktury aktiv
 • Rozbor struktury zásob
 • Rozbor struktury pasiv
 • Struktura vlastního kapitálu
 • Rozbor struktury výnosů a nákladů
 • Rozbor struktury provozních nákladů
 • Rozbor struktury tržeb
 • Analýza zisku
 • Čistý pracovní kapitál
 • Ukazatelé rentability
 • Ukazatelé likvidity
 • Ukazatelé aktivity
 • Ukazatelé zadluženosti
 • Ukazatelé kapitálového trhu
 • Ukazatelé na bázi cash flow
 • Du Pont analýza
 • Bankrotní modely
 • Bonitní modely
 • Zlatá pravidla financování, Struktura rozvahy
 • Hodnocení podniku, Výnostnost vlastního kapitálu
 • Zaměstnanci a produktivita práce

 

Výhody aplikace pro uživatele

Náhled na finanční analýzu

 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

 

Od verze 1.66 umožňuje tato aplikace export finančních výkazů do software FinAnalysis.

 

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Software byl vytvořen pracovníky naší společnosti na základě jejich dlouholetých zkušeností s prováděním a dokumentováním auditů u podnikatelských subjektů různých typů a velikostí.

Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Software pracuje s dokumenty MS Office, je otevřená a dovoluje snadnou uživatelskou modifikaci.

 

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

  1. Obecné (směrnice pro provádění auditu ve firmě s odkazem na příslušné dokumenty)

  2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)

  3. Stálá složka

  4. ISQC

  5. Plánováni a posouzení rizika (Vyhodnocení rizik - Příručka 2012)

  6. Závěry auditu (Příprava zprávy - Příručka 2012)

  7. Řízení zakázky

  8. Testy spolehlivosti kontrol

  9. Testy věcné správnosti

10. Inventarizace

 

Všechny výše uvedené části spisu jsou již předvyplněny. Při provádění auditu auditor pouze upřesňuje již předepsané texty. Do této aplikace si můžete naskenovat potřebné materiály a přidat jakýkoliv soubor. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

 

Stáhnout demoverzi Download

Auditorský spis

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0